Wetswijzigingen arbeidsrecht per 1 januari 2016

geplaatst op 19 jan 2016
Wet werk en zekerheid
De nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz) heeft het ontslagrecht veranderd. De Wwz is sinds 1 januari 2015 in delen ingevoerd. Op 1 januari 2016 is het laatste deel van de wet van kracht geworden.

WW: de maximale duur van de WW wordt tussen 1 januari 2016 en 1 april 2019 stapsgewijs, namelijk met één maand per kwartaal, ingekort tot 24 maanden. De maximale duur is nu nog 38 maanden, per 1 april 2016 wordt de duur 36 maanden, per 1 juli 2016 35 maanden, etc.

WW-rechten: tot 1 januari 2016 gold dat iemand voor elk gewerkt jaar recht op 1 maand WW opbouwde. Dit is vanaf 1 januari 2016 veranderd. Voor de eerste tien jaar geldt dat een werknemer per gewerkt jaar één maand WW opbouwt, daarna geldt dat voor elk gewerkt jaar een halve maand WW wordt opgebouwd.

WGA-uitkering: de duur van de loongerelateerde WGA-uitkering (uitkering voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten) wordt stapsgewijs afgebouwd van maximaal 38 naar maximaal 24 maanden. Ook de opbouw van het recht op een loongerelateerde WGA-uitkering verandert per 1 januari 2016 en verloopt hetzelfde als de opbouw van de WW.

Aanvulling WW in cao: Vanaf 1 januari 2016 kunnen vakbonden en werkgeversorganisaties in de cao afspraken maken over een privaat gefinancierde aanvulling op de werkloosheidsuitkering, die aansluit op de WW-uitkering.

Wet flexibel werken
Aanpassing werktijden: werknemers kunnen hun werkgever verzoeken om hun werkrooster aan te passen. De werkgever kan dit alleen weigeren bij zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang.

Aanpassing arbeidsplaats: werknemers kunnen hun werkgever verzoeken om hun arbeidsplaats te wijzigen (bv. enkele dagen thuis werken). Als de werkgever dit verzoek wil weigeren dient hij daarover overleg te plegen met de werknemer.

Aanpassing arbeidsduur: werknemers kunnen een verzoek indienen om zijn contractuele arbeidsduur aan te passen (alleen te weigeren bij zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang).

Minimumloon en maximum dagloon
Op 1 januari 2016 zijn het minimumloon en het maximumdagloon gestegen. Ook de uitkeringen zijn aangepast aan deze stijging.

Verhoging minimumloon
Per 1 januari 2016 worden de bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon voor medewerkers van 23 jaar en ouder verhoogd naar: € 1.524,60 bruto per maand, ofwel € 351,85 bruto per week, ofwel € 70,37 bruto per dag.

Verhoging maximum dagloon
Voor de berekening van de uitkeringen vanuit de Ziektewet, de Werkloosheidswet (WW), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Wet arbeid en zorg (WAZO) geldt een maximum dagloon. Per 1 januari 2016 is dat verhoogd tot € 202,17 bruto per dag.

Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd
Opzegtermijn: vanaf januari 2016 geldt voor het opzeggen van een arbeidsovereenkomst met een AOW-gerechtigde werknemer een opzegtermijn van een maand.

Ketenbepaling: met een AOW-gerechtigde kunnen ten hoogste zes tijdelijke contracten in een periode van maximaal vier jaar worden aangegaan voordat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Alleen contracten die zijn aangegaan na het bereiken van de AOW-leeftijd worden hierbij in aanmerking genomen.

Loondoorbetalingsplicht bij ziekte: vanaf januari 2016 geldt bij ziekte van een AOW-gerechtigde werknemer een loondoorbetalingsplicht van maximaal dertien weken in plaats van twee jaar. In verband hiermee worden ook de re-integratieverplichtingen van de werkgever en het opzegverbod bij ziekte beperkt tot dertien weken en vervallen enkele re-integratieverplichtingen voor de AOW-gerechtigde werknemer.

Recht op een Ziektewetuitkering: zieke AOW-gerechtigde werknemers die geen recht hebben op loondoorbetaling van de werkgever krijgen recht op een Ziektewetuitkering van maximaal dertien weken. Dit is met name van belang voor AOW-gerechtigden die werken op basis van een uitzendovereenkomst met een uitzendbeding en voor werknemers van wie de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt tijdens de loondoorbetalingsperiode. Vanaf 1 juli 2016 zal de Ziektewetuitkering worden verhaald op de werkgever.

Aanpassing arbeidsduur: de verplichting voor werkgevers om in te gaan op een verzoek van een AOW-gerechtigde werknemer om uitbreiding (of vermindering) van het aantal te werken uren vervalt.

Ontslagvolgorde bij reorganisatie: vanaf januari 2016 worden ook werkgevers in de publieke sector verplicht om AOW-gerechtigden als eerste te ontslaan bij een reorganisatie. Deze regel geldt al voor de private sector.
Bovenstaande maatregelen gelden zowel voor de private als voor de publieke sector.

Heeft u vragen over de wijzigingen in het ontslagrecht als gevolg van de Wet werk en zekerheid, neemt u dan gerust contact op met Angelique Verweij (a.verweij@vbvadvocaten.nl).

Bron: rijksoverheid.nl

VBV Advocaten

Angelique Verweij