Wet Hervorming Kindregelingen en wijziging kinderalimentatie in 2015

geplaatst op 24 dec 2014
Op 1 januari 2015 treedt de Wet Hervorming Kindregelingen in werking. Deze wet vermindert het aantal kindregelingen en roept een zogenaamde alleenstaande ouderkop in het leven. Dat kan de berekening van de kinderalimentatie beïnvloeden.

Wat gaat er veranderen?
Door de inwerkingtreding van de Wet Hervorming Kindregelingen wordt het aantal kindregelingen teruggebracht van 11 naar 4. Zo vervallen de alleenstaande oudertoeslag in de bijstand, de ouderschapsverlofkorting en de alleenstaande ouderkorting. Ook verdwijnt de aftrekpost levensonderhoud voor kinderen. Hierdoor kunnen ouders die kinderalimentatie betalen deze kosten per 1 januari niet meer aftrekken van de inkomstenbelasting. Slechts de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de kinderopvangtoeslag en de combinatiekorting blijven bestaan. Daarnaast kunnen alleenstaande ouders in aanmerking komen voor een verhoging van het kindgebonden budget met de alleenstaande ouderkop. Deze verhoging zal (in 2015) maximaal € 3.050,-- bedragen.

Gevolgen voor de kinderalimentatie
Voor de berekening van de (hoogte van de) kinderalimentatie zijn zowel de behoefte van het kind en de draagkracht van de ouders van belang. De bovengenoemde wijzigingen kunnen effect hebben op de behoefte van het kind en/of de draagkracht van de ouders en derhalve gevolgen hebben voor de berekening van de kinderalimentatie.

Behoefte
Wijzigingen op het gebied van het kindgebonden budget kunnen een rol spelen bij de bepaling van de behoefte. Sinds 1 januari 2013 wordt de behoefte van het kind bepaald aan de hand van de gangbare tabellen van Nibud. Op deze behoefte wordt thans het kindgebonden budget in mindering gebracht. De Expertgroep Alimentatienormen – bestaande uit familierechters die zich bezighouden met alimentatiezaken – heeft de aanbeveling gedaan om per 1 januari 2015 het totale kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop in mindering te brengen op de behoefte van het kind.
Dit kan er toe leiden dat er minder of helemaal geen behoefte aan kinderalimentatie resteert waarin de ouders dienen te voorzien. In dat laatste geval is er dus geen reden om aan de ouder waar het kind zijn hoofdverblijfplaats niet heeft kinderalimentatie op te leggen.

Draagkracht
De afschaffing van de aftrekbaarheid van de kinderalimentatie is een wijziging die van invloed kunnen zijn op de draagkracht. Op dit moment maakt de alimentatieplichtige (onder bepaalde voorwaarden) aanspraak op een (forfaitaire) persoonsgebonden aftrek van kinderalimentatie. De hoogte van de forfaitaire aftrek wordt bij de draagkracht van de alimentatieplichtige opgeteld, waardoor de alimentatieplichtige meer alimentatie betaalt dan zijn draagkracht toelaat. Evenwel levert dit in 2014 geen financieel nadeel op, nu dit meerdere uiteindelijk als belastingaftrek teruggevraagd kan worden. Nu per 1 januari 2015 dit fiscale voordeel komt te vervallen, en hiermee derhalve bij de berekening van de kinderalimentatie geen rekening meer wordt gehouden, leidt dit tot een vermindering van de draagkracht van de alimentatieplichtige. Dit heeft tot gevolg dat de alimentatieplichtige die een bijdrage is opgelegd voor 2015 meer kinderalimentatie betaalt dan zijn draagkracht toelaat, terwijl de alimentatie hetzelfde blijft. Immers, door de alimentatieplichtige wordt geen fiscaal voordeel meer genoten.

Het wegvallen van de forfaitaire aftrek heeft ook gevolgen voor de hoogte van de kinderalimentatie. Immers, de hoogte van de kinderalimentatie zal worden vastgesteld aan de hand van een lagere draagkracht van de alimentatieplichtige. Hierdoor zal de kinderalimentatie lager uitvallen. Een lagere kinderalimentatie kan er overigens wel toe leiden dat er meer ruimte beschikbaar komt voor partneralimentatie, zo daar sprake van is.

Wijziging van omstandigheden
De Expertgroep heeft de aanbeveling gedaan dat de wijziging van de fiscale wetgeving van invloed kan zijn op de wettelijke maatstaven voor het berekenen van kinderalimentatie en dus aanleiding kan geven tot herbeoordeling van eerder overeengekomen of vastgestelde kinderalimentatie. Immers, de afschaffing van de fiscale aftrek en de wijziging van de toeslagen kan betekenen dat de kinderalimentatie niet meer in overeenstemming is met de wettelijke maatstaven en dat levert een wijzigingsgrond op. Indien de rechters deze aanbeveling toepassen, biedt dit dus mogelijkheden voor alimentatieplichtigen die de aan hen opgelegde kinderalimentatie willen verminderen. Voor de alleenstaande verzorgende ouder kan het aan de andere kant juist erg nadelige gevolgen hebben. Uiteraard zal per situatie moeten worden bekeken hoe de hiervoor genoemde wijziging zal uitvallen, maar de per 1 januari 2015 ingaande wetswijziging kan dus grote gevolgen hebben. Wij zullen de ontwikkelingen op dit vlak uiteraard voor u volgen.

Mocht u informatie wensen over het bovenstaande en/of willen weten of de wetswijziging per 1 januari 2015 gevolgen heeft voor uw situatie, dan kunt u bij Daniëlle van Bloemendaal terecht.

VBV Advocaten

Angelique Verweij