Tweede en derde wijzigingen Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

geplaatst op 27 mei 2020
Tweede wijzigingen en derde wijzigingen NOW 1.0

Tweede wijziging:
Bij brief van 1 mei 2020 heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer meegedeeld dat er tweede wijziging in de NOW is aangebracht, die 5 mei 2020 in werking treedt.

Per 5 mei 2020 wordt de NOW-regeling gewijzigd.

De volgende wijzigingen zijn aangebracht in de NOW:
 • aanpassing omzetbepaling bij concerns: voor concerns met minder dan 20% omzetverlies wordt het mogelijk gemaakt dat individuele werkmaatschappijen subsidie voor hun loonkosten aanvragen op basis van de omzetdaling van de werkmaatschappij. Aan deze mogelijkheid worden extra voorwaarden verbonden, ad (1) door eisen te stellen aan het dividend- en bonusbeleid en aan het overleg met de vakbeweging en ad (2) door aanvullende accountantscontroles te vereisen. Personeelsbv’s mogen geen aanvraag doen;
 • instemming openbaarmaking gegevens NOW: door het indienen van een subsidieverzoek stemt een subsidieaanvrager in met het eventueel openbaar maken van informatie die hij verstrekt heeft aan het UWV bij aanvraag en van gegevens uit zijn subsidiedossier op basis van de Wet Openbaarheid Bestuur (Wob);
 • buitenlands rekeningnummer: werkgevers met een niet-Nederlands SEPA-bankrekeningnummer hoeven niet langer een Nederlands bankrekeningnummer aan te leveren;
 • schrappen verplichting melding loonkostensubsidie: dubbele financiering van loonkosten voor mensen met een arbeidsbeperking onder de huidige bijzondere omstandigheden wordt geaccepteerd.

Derde wijziging:
Bij brief van 20 mei 2020 heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer meegedeeld dat er een derde wijziging in de NOW wordt aangebracht. De regeling is nog niet gereed.
 • openbaarmaking: de minister heeft het UWV verzocht vanaf eind juni 2020 de namen van aanvragers van de NOW, inclusief de verleende voorschotten en vastgestelde subsidie, op de website van het UWV openbaar te maken;
 • langer openstellen aanvraagtijdvak: het aanvraagtijdvak voor de NOW 1.0 wordt langer opengesteld, namelijk tot en met 5 juni 2020;
 • grens overleggen accountantsverklaring: voor de NOW wordt een accountantsverklaring verplicht gesteld indien ondernemingen (1) een voorschot hebben ontvangen van € 100.000 of meer en/of (2) de vast te stellen subsidie € 125.000 of meer bedraagt. Ondernemingen die een voorschot van minder dan € 100.000 hebben ontvangen zijn zelf verantwoordelijk om in te schatten of de subsidie op € 125.000 of meer wordt vastgesteld, waardoor ook zij een accountantsverklaring nodig hebben. Ter ondersteuning wordt online een tool beschikbaar gesteld aan de hand waarvan een inschatting gemaakt kan worden of een accountantsverklaring al dan niet benodigd is. Bij de bedragen wordt steeds uitgegaan van het subsidiebedrag dat toegekend wordt aan het concern, of als er geen concern is, de rechtspersoon of natuurlijke persoon, en niet de verstrekte subsidie per loonheffingennummer. Bedrijven die op grond van artikel 6a van de regeling gebruikmaken van de mogelijkheid om de omzetdaling op werkmaatschappijniveau te bepalen zullen altijd een accountantsverklaring over moeten leggen;
 • verklaring van een derde: indien geen accountantsverklaring overgelegd hoeft te worden maar het voorschot meer bedraagt dan € 20.000 of het vaststellingsbedrag meer bedraagt dan € 25.000, dan wordt een verklaring van een derde verplicht gesteld die de omzetdaling bevestigt. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een verklaring van een administratiekantoor, financieel dienstverlener of de brancheorganisatie;
 • dertiende maand wordt niet meegenomen bij de loonsom: het UWV zal bij de vaststelling van de subsidie de extra periode salarissen, zoals een dertiende maand, uit de loonsommen filteren. Hiermee wordt voorkomen dat werkgevers enkel vanwege de betaling van een dertiende maand in januari 2020 de NOW-subsidie (deels) moeten terugbetalen bij vaststelling;
 • hogere loonsom maart-mei: een stijging van de loonsom in maart t/m mei 2020 kan worden meegenomen in de hoogte van de subsidie bij vaststelling, mits de loonsom in de periode maart t/m mei 2020 hoger is dan driemaal de loonsom van januari 2020. De nieuwe rekenmethode geldt automatisch voor alle werkgevers met een hogere gemiddelde loonsom in de periode maart tot en met mei dan tijdens de maand januari (inclusief maximering). In deze rekenmethode wordt de hoogte van de loonsom in de maanden april en mei 2020 altijd gemaximeerd op het niveau van maart 2020. Aanvragers met een 0-loonsom in januari 2020 of geen loonsom in januari 2020 en november 2019 die wel een loonsom hebben in maart t/m mei 2020 komen door deze wijziging mogelijk alsnog voor de NOW in aanmerking. Indien eerder een afwijzende beschikking van het UWV is ontvangen, zal het UWV deze aanvragers benaderen;
 • bepaling relevante loonsom en omzet in situaties van overgang van onderneming: in de situatie dat een onderneming een (deel van een) andere onderneming heeft overgenomen, ontstaan vaak problemen rond het vaststellen van de omzet en de relevante loonsom. Om deelname aan de NOW 1.0 ook in een dergelijke situatie mogelijk te maken wordt voorzien in een aantal nadere toepassingsregels ter bepaling van de omzet en de loonsom.
Heeft u vragen op het gebied van de NOW-regeling, arbeidsrecht en ontslag, neemt u dan gerust contact op met Angelique Verweij (a.verweij@vbvadvocaten.nl).

Hoewel de uiterste zorg is besteed aan de inhoud van deze nieuwsbrief en de wetgevingsmodule, aanvaardt VBV Advocaten geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid.

Bronnen: vaan-arbeidsrecht.nl en rijksoverheid.nl

VBV Advocaten

Angelique Verweij