Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

geplaatst op 6 apr 2020
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Vanwege de uitbraak van het coronavirus is er een nieuwe regeling. De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Werkgevers kunnen vanaf maandag 6 april 2020 9:00 uur een aanvraag doen. Deze aanvraagperiode loopt tot en met 5 juni 2020.

De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW komt in plaats van de regeling voor werktijdverkorting. De regeling werktijdverkorting is dus gestopt.

Als je na het lezen van de informatie hieronder nog vragen hebt over de NOW, dan kan men op werkdagen bellen met UWV Telefoon NOW. Op 6 en 7 april is het UWV  langer open. UWV Telefoon NOW is dan van 8:00 tot 19:00 bereikbaar via 088 - 898 20 04. Houd het loonheffingennummer bij de hand.

NOW aanvragen
Vanaf maandag 6 april 2020, vanaf 9.00 uur kan men NOW aanvragen met het aanvraagformulier dat dan op de website staat. Houd vooraf deze gegevens bij de hand:

• de bedrijfsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mail, gegevens contactpersoon
• als je al eerder werktijdverkorting hebt aangevraagd: het zaaknummer
Het zaaknummer staat op de ontvangstbevestiging van het ministerie. Het nummer bestaat uit 5 of 6 cijfers.
• het loonheffingennummer
Voor ieder loonheffingennummer moet een aparte aanvraag worden ingediend.
• de 3 maanden waarover je minstens 20% omzetverlies verwacht
• het verwachte percentage omzetverlies in die periode
• het rekeningnummer en de tenaamstelling
Dit moet het rekeningnummer zijn dat de Belastingdienst gebruikt om te veel betaalde loonheffingen aan de ondernemer terug te betalen. Het UWV maakt de tegemoetkoming alleen naar dat rekeningnummer over.
• een kopie van een (recent) bankafschrift (scan of schermafbeelding)
Dit is een afschrift van de bankrekening die hierboven genoemd wordt. Rekeningnummer en naam rekeninghouder moeten goed zichtbaar zijn.

Let op: alleen een Nederlands adres en rekeningnummer kunnen worden opgeven.

Op de aanvraag moet je een intentieverklaring ondertekenen. Hiermee verklaar je dat:

• je de juiste informatie hebt ingevuld en volledig bent geweest
• je begrijpt en accepteert dat de bepalingen vanuit de Algemene wet bestuursrecht van toepassing zijn op de aanvraag
• je bevoegd bent om het bedrijf te vertegenwoordigen
• er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd
• je akkoord bent met het opslaan en het verwerken van de gegevens, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Periode
De tegemoetkoming is voor de maanden maart, april en mei 2020. Van 6 april 2020 tot en met 31 mei 2020 kan je de aanvraag doen.
De voorwaarde voor de tegemoetkoming is dat je een periode van 3 aaneengesloten maanden een omzetverlies van minimaal 20% hebt. Deze periode hoeft niet altijd te beginnen op 1 maart. Daarom kan je kiezen uit omzetverlies vanaf:

1. 1 maart: je geeft dan uw percentage omzetverlies door over maart, april en mei.
2. 1 april: je geeft dan uw percentage omzetverlies door over april, mei en juni.
3. 1 mei: je geeft dan uw percentage omzetverlies door over mei, juni en juli.

Je kunt dus bijvoorbeeld op 6 april een aanvraag doen voor omzetverlies over april, mei en juni. Maar je kan ook op 30 mei een aanvraag doen voor omzetverlies over dezelfde periode.

Berekening omzetverlies
De berekening van het omzetverlies gaat op deze manier:

• Neem uw totale omzet van 2019.
• Deel dit bedrag door 4. Dit is de gemiddelde omzet over 3 maanden.
• Vergelijk je verwachte omzet voor een van de periodes hierboven met dit bedrag.

Zie de website van de KvK voor de Rekenhulp omzetverlies: https://www.rekenhulpomzetverlies.nl/

Bankrekeningnummer
Het rekeningnummer dat u op de aanvraag moet invullen, is het rekeningnummer dat de Belastingdienst gebruikt om te veel betaalde loonheffingen aan je terug te betalen.
Als werkgever betaal je loonheffingen. Deze betaal je aan de Belastingdienst. Als je te veel loonheffingen hebt betaald, betaalt de Belastingdienst deze aan je terug. Hiervoor heb je aan de Belastingdienst een rekeningnummer doorgegeven. Vul dit rekeningnummer in op de aanvraag NOW.
Let op: alleen naar dit rekeningnummer maakt het UWV de tegemoetkoming over.

Hoogte tegemoetkoming
De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van de loonsom en het omzetverlies. De berekening gaat op deze manier:

1. Het UWV neemt je totale loonsom van januari 2020.
Dit is het totale sv-loon dat je betaalt voor alle werknemers die bij je in dienst zijn met een vast én met een flexibel contract. Hiervoor kijken we naar je loonaangifte. Het UWV gaat uit van de gegevens die bij het UWV bekend zijn op 15 maart 2020. Er geldt per werknemer een maximum van € 9.538,- per maand.

Als je per 4 weken betaalt: het UWV verhoogt de loonsom van de eerste 4-wekenperiode in 2020 met 8,33%. Op deze manier ontstaat er namelijk een maandbedrag voor heel januari.

Als de loonsom van januari 2020 nog niet bekend is, dan gaat het UWV uit van de loonsom van november 2019.

2. De totale loonsom van januari verhoogt het UWV met 30%.
Dit is om kosten zoals werkgeverspremies, werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiegeld te compenseren.

3. Het UWV neemt X procent van de verhoogde loonsom, waarbij X gelijk is aan het percentage verwachte omzetverlies.

4. De tegemoetkoming per maand is 90% daarvan.

80% van de tegemoetkoming betaalt het UWV als voorschot. Dit voorschot betaalt het UWV 3 maanden lang iedere maand. Hier kan het UWV van afwijken en in 1 of 2 keer betalen. Mocht je bedrijf in de tussentijd stoppen, dan stopt het UWV de betaling.

Achteraf berekent het UWV met jouw het definitieve omzetverlies en daarmee de definitieve tegemoetkoming. Dat doet het UWV op de volgende manier:

• Het UWV berekent de definitieve tegemoetkoming. Dat doet het UWV met je definitieve omzetverlies, en met je gemiddelde loonsom over maart, april en mei 2020. Is dit hoger dan de loonsom van januari? Dan gebruikt het UWV de loonsom van januari 2020.
• Het UWV vergelijkt de definitieve tegemoetkoming met het voorschot dat het UWV heeft betaald.
• Als je definitieve omzetverlies lager was, dan heb je te veel ontvangen. Dan moet je dit terugbetalen. Als je definitieve omzetverlies hoger was, dan heb je te weinig ontvangen. Je krijgt dan een nabetaling van het UWV.

Rekenvoorbeeld berekening tegemoetkoming NOW

• Werkgever Y verwacht over 3 maanden een omzetverlies van 40%.
• De totale loonsom over januari 2020 is € 76.923
• Dit bedrag verhogen we met 30%. Dat is € 100.000.

Berekening voorschot tegemoetkoming:
• We nemen 40% van € 100.000. Dat is € 40.000.
• De tegemoetkoming per maand is 90% van € 40.000. Dat is € 36.000 per maand.
• 80% van deze € 36.000 betalen we als voorschot. Werkgever Y ontvangt dus 3 maanden lang € 28.800 per maand.

Berekening definitieve tegemoetkoming bij minder omzetverlies:
• Het definitieve omzetverlies is 30%. De loonsom is hetzelfde gebleven.
• De definitieve tegemoetkoming per maand is dan 90% van € 30.000 euro. Dat is € 27.000 per maand.
• We hebben per maand al € 28.800 betaald.
• Werkgever Y heeft dus per maand € 1.800 te veel voorschot gehad.
• Hij moet dus 3 x € 1.800 terugbetalen. Dat is € 5.400.

Berekening definitieve tegemoetkoming bij meer omzetverlies:
• Het definitieve omzetverlies is 50%. De loonsom is hetzelfde gebleven.
• De definitieve tegemoetkoming per maand is dan 90% van € 50.000 euro. Dat is € 45.000 per maand.
• We hebben per maand al € 28.800 betaald.
• Werkgever Y heeft dus per maand € 16.200 te weinig voorschot gehad.
• Hij ontvangt dus nog 3 x € 16.200. Dat is € 48.600.

Definitieve tegemoetkoming bij gelijk omzetverlies:
• Het definitieve omzetverlies is gelijk aan het verwachte omzetverlies: 40%. De loonsom is hetzelfde gebleven.
• De definitieve tegemoetkoming per maand is dan 90% van € 40.000. Dat is € 36.000 per maand.
• We hebben per maand al € 28.800 betaald.
• Werkgever Y ontvangt dus nog 3 x € 7.200. Dat is € 21.600.

Betalingstermijn
Het UWV streeft ernaar om 2 tot 4 weken nadat de aanvraag is ontvangen de eerste betaling te doen. De aanvraag moet uiteraard wel volledig zijn. De tweede betaling verricht het UWV ongeveer een maand daarna. En de derde betaling ongeveer een maand na de tweede betaling.

Verplichtingen
Als je een tegemoetkoming op grond van de NOW ontvangt, dan gelden deze plichten:
• Houd de loonsom zo veel mogelijk gelijk. Een dalende loonsom leidt tot een lagere tegemoetkoming. Houd je werknemers, ongeacht de contractvorm, dan ook zo veel mogelijk in dienst en betaal het loon van de werknemers door.
• Dien geen ontslagaanvraag in bij UWV wegens bedrijfseconomische redenen. Doet je dit wel en trek je deze binnen 5 werkdagen niet in, dan heeft dit gevolgen voor de hoogte van de tegemoetkoming.
• Gebruik de tegemoetkoming alleen om de loonkosten te betalen.
• Informeer de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of je werknemers over de tegemoetkoming.
• Houd een administratie bij waarmee het UWV kan controleren of je aan alle voorwaarden voor de tegemoetkoming voldoet. Bewaar dit tot 5 jaar na de vaststelling van de tegemoetkoming.
• Blijf je loonaangifte op tijd doen.
• Bel het UWV als je informatie hebt die gevolgen heeft voor de tegemoetkoming. Bijvoorbeeld als je stopt met je bedrijf. De gekozen 3 maanden waarin je omzetverlies verwacht kunt u niet meer aanpassen.
• Stuur het UWV achteraf een accountantsverklaring met het definitieve omzetverlies. Het UWV laat nog op zijn website weten hoe je deze verklaring moet aanleveren.
• Als je loonkostensubsidie ontvangt voor een werknemer: informeer de gemeente waarin de werknemer woont.
• Werk mee aan onderzoek van UWV als dat nodig is om een beslissing over je tegemoetkoming te nemen. Het UWV kan tot 5 jaar na de vaststelling van de tegemoetkoming onderzoek doen.

Als het UWV vermoedt dat je toch geen recht heeft op de tegemoetkoming, dan kan het UWV besluiten om de tegemoetkoming (nog) niet te betalen.

Moet je werknemers met een flexibel contract doorbetalen?
De regeling geldt voor de loonkosten van werknemers met een vast én flexibel contract. Dus ook voor loonkosten van werknemers voor wie je geen loondoorbetalingsplicht hebt en die niet aan het werk zijn. Bijvoorbeeld werknemers met een oproep- of nul-urencontract. Ook deze werknemers kan je dus doorbetalen. Want in de loonsom die het UWV gebruikt voor de berekening zitten ook de kosten voor deze werknemers. Betaal werknemers met een flexibel contract het loon dat je in januari 2020 (of november 2019) hebt betaald.

Wat gebeurt er met de werktijdverkorting?
Sinds 17 maart 2020, om 18.45 uur kan je geen ontheffing meer aanvragen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze ontheffing heb je nodig om werktijdverkorting bij UWV aan te vragen. Wat voor jou geldt hangt af van je situatie:
Als je met je ontheffing nog geen werktijdverkorting hebt aangevraagd bij UWV:
Als je een ontheffing voor werktijdverkorting heeft, kan je nog werktijdverkorting aanvragen. Maar je kan er ook voor kiezen om NOW aan te vragen.
Als je met je ontheffing werktijdverkorting hebt aangevraagd bij UWV:
• Als je nog geen beslissing hebt ontvangen van UWV: het UWV neemt je aanvraag voor werktijdverkorting in behandeling.
• Als je een uitkering voor werktijdverkorting krijgt: dit blijft zo. Maar je kan geen verlenging aanvragen. Je kunt daarna NOW aanvragen.

Als je een uitkering voor werktijdverkorting krijgt en tegelijkertijd ook NOW aanvraagt, dan verrekent het UWV de uitkering voor werktijdverkorting achteraf met de definitieve tegemoetkoming voor de NOW.

Heeft u vragen op het gebied van de NOW-regeling, arbeidsrecht en ontslag, neemt u dan gerust contact op met Angelique Verweij (a.verweij@vbvadvocaten.nl).

Hoewel de uiterste zorg is besteed aan de inhoud van deze nieuwsbrief en de wetgevingsmodule, aanvaardt VBV Advocaten geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid.

Bronnen: uwv.nl, kvk.nl en rijksoverheid.nl

VBV Advocaten

Angelique Verweij