Tijdelijk artikel Arbobesluit ter bestrijding van het coronavirus door werkgevers

geplaatst op 10 jan 2021

Arbobesluit

Elke werkgever dient de werkplek (arbeidsplaatsen) zodanig in te richten dat de veiligheid en gezondheid van haar werknemers zo goed mogelijk wordt beschermd. Dit volgt uit artikel 3.2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (hierna te noemen Arbobesluit).

Omdat deze bepaling algemeen van aard is, ziet dit niet specifiek op het voorkomen of beperken van besmettingen van werknemers en derden met het coronavirus. Dit werd ondertussen wel wenselijk geacht. Om die reden is bij besluit van 25 november 2020 een meer specifieke tijdelijke bepaling in het Arbobesluit opgenomen, namelijk artikel 3.2a.

Nieuwe bepaling

Dit nieuwe artikel schept de verplichting voor de werkgever om voldoende noodzakelijke maatregelen en voorzieningen te treffen ter voorkoming of beperking van de kans op besmettingen van het coronavirus van werknemers en derden op arbeidsplaatsen. Uit het besluit van 25 november 2020 blijkt ook dat deze verplichting geldt voor werkgevers waar vrijwilligers werken en voor zelfstandigen en meewerkende werkgevers.

Volgens artikel 3.2a lid 3 worden in ieder geval tot noodzakelijke maatregelen en voorzieningen gerekend:
a) het in acht nemen van voldoende hygiënische voorzieningen;
b) het geven van doeltreffende voorlichting en onderricht aan werknemers over bestrijding van het coronavirus op de arbeidsplaats;
c) het houden van adequaat toezicht op de naleving van de in het in artikel 3.2a bedoelde noodzakelijke maatregelen en voorzieningen.

hand sanitizer

Welke maatregelen of voorzieningen – gelet op het voorgaande - concreet door de werkgever getroffen dienen te worden, verschilt logischerwijs per werkgever. Dit komt onder andere door de organisatie-inrichting en de aard van de activiteiten. Desalniettemin lijkt ons dat het naleven van het (meest recente) advies van de Rijksoverheid en hierop toezien door de werkgever, minimaal een vereiste is waar de werkgever op moet toezien. Te denken valt aan het houden van 1,5 meter afstand, geen handen schudden, hoesten in de ellenboog, thuisblijven bij klachten en thuiswerken daar waar mogelijk. 

Gevolgen niet naleven van artikel 3.2a Arbobesluit

Artikel 3.2a Arbobesluit is vooral bedoeld voor de werkgever. Dit vanuit de gedachte dat de werkgever het werk zo hoort in te richten dat de veiligheid en gezondheid van de werknemers zo goed mogelijk wordt beschermd, specifiek ten aanzien van het coronavirus.
Het niet naleven van artikel 3.2a Arbobesluit levert een voor de werkgever beboetbare overtreding op. De hoogte van de boete kan variëren van € 3.000,-- tot € 4.500,-- afhankelijk van de aard van de overtreding en de categorie waarin de overtreding valt. Dit volgt uit de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving.
Ook kan er, op basis van artikel 9.10 Arbobesluit, een last onder dwangsom worden opgelegd aan de werkgever of kan er bij recidive zelfs overgegaan worden tot stillegging van het werk. Dit laatste op grond van artikel 9.10a Arbobesluit.

Verder is het van belang om te beseffen dat de verplichting tot het in acht nemen van voldoende hygiënische voorzieningen in het kader van de coronapandemie, zich mede richt tot werknemers. Ook van werknemers wordt dus verwacht dat zij zorgdragen voor de eigen veiligheid en gezondheid, maar ook die van andere betrokkenen zoals directe collega’s of klanten. Om die reden is artikel 3.2a lid 3 onder a van het Arbobesluit (inachtneming voldoende hygiënische voorzieningen), toegevoegd aan de werknemersverplichtingen in het Arbobesluit. Dit heeft ook als gevolg dat, hoewel bij handhaving de pijlen doorgaans worden gericht op de werkgever, ook werknemers bestuursrechtelijk dus aangesproken kunnen worden bij onjuist gedrag (in ernstige mate). De hoogte van de boete die aan de werknemer kan worden opgelegd bedraagt maximaal € 450,-- op basis van de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving.

Los van deze bestuursrechtelijke boete kan het niet naleven van coronamaatregelen op de werkvloer overigens ook arbeidsrechtelijke maatregelen vanuit de werkgever als gevolg hebben. Te denken valt aan een waarschuwing, ontslag of zelfs een ontslag op staande voet, afhankelijk van de ernst van de overtreding en de verdere situatie. Werkgevers doen er verstandig aan om, alvorens vergaande arbeidsrechtelijke maatregelen te nemen, juridisch advies in te winnen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het arbeidsrecht of heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, neemt u dan contact op met een van de arbeidsrechtadvocaten van ons kantoor.
Angelique Verweij en Wesley Sallé
tel. 0341-760510
a.verweij@vbvadvocaten.nl of w.salle@vbvadvocaten.nl

Bron: besluit van 25 november 2020, houdende tijdelijke wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit en het Arbeidsveiligheidsbesluit I BES in verband met de bestrijding van het coronavirus (SARS-CoV-2), inclusief toelichting.

Hoewel de uiterste zorg is besteed aan de inhoud van dit nieuwsbericht, aanvaardt VBV Advocaten geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid.

VBV Advocaten

Angelique Verweij