Ontwikkelingen op het gebied van alimentatie

geplaatst op 24 juli 2014

Alimentatie blijft een onderwerp van grote discussie indien dit moet worden vastgesteld tussen partijen. Dit geldt niet alleen ten aanzien van de kinder-, doch met name ten aanzien van de partneralimentatie. Er zijn ook diverse ontwikkelen op het gebied van de vaststelling van alimentatie. De Tweede Kamer is ook druk bezig met het steeds opnieuw doen van wetsvoorstellen. Het laatste wetvoorstel waarbij de alimentatie duur voor de partneralimentatie zou worden beperkt tot vijf jaar is inmiddels komen te vervallen. Dit neemt niet weg dat weer nieuwe voorstellen in de maak zijn die opnieuw in de tweede kamer zullen worden besproken. Het is de vraag wanneer een dergelijk voorstel daadwerkelijk door de Kamer heen komt.

 

Kinderalimentatie

Sinds 1 april 2013 geldt een nieuw systeem voor bepaling van de kinderalimentatie. Het is thans een bedrag waarbij de berekening van de kinderalimentatie eenvoudiger zou moeten plaatsvinden. Echter met de formule waarmee het bedrag wordt bepaald is geen eenduidige uitkomst te verkrijgen. Het blijft altijd onderwerp van discussie.

 

De nieuwe normen lijken erop te duiden dat uzelf op eenvoudige wijze de alimentatie kunt bepalen. De formule leidt ertoe dat u uw eigen inkomen maal 30% plus € 860,-- mag behouden voor eigen bestedingen. Van het meerdere dient u 70% te besteden aan betaling van kinderalimentatie. Indien u gebruik kunt maken van een persoonsgebonden aftrekpost in verband met de betaling van kinderalimentatie wordt dit belastingvoordeel opgeteld bij uw vrije ruimte. Het is de vraag hoe lang dit belastingvoordeel nog blijft. Het ziet ernaar uit dat dit per 1 januari 2015 zal eindigen. Hoe dan omgegaan moet worden met de oude gevallen waarin de alimentatie nog inclusief dit belastingvoordeel is bepaald, blijft nog een vraagteken.

 

Daarnaast gaat de discussie omtrent de zorgkorting voort. De zorgkorting is afhankelijk van de zorg- en contactregeling. Er mag een percentage van de kosten van de kinderen dat gebaseerd is op de zorg- en contactregeling worden gereserveerd voor de onderhoudsplichtige ouder om de kosten voor het verblijf tijdens de zorg- en contactregeling te bekostigen. Hier zijn standaard percentages voor, doch in de praktijk blijkt dat deze standaard percentages niet voldoende zijn om alle gevallen te dienen. Ook dit zal dus onderwerp van discussie zijn.

 

Het bovenstaande heeft betrekking op de draagkracht voor betaling van kinderalimentatie. Om de draagkracht van partijen te bepalen dient echter eerst de behoefte van de kinderen aan kinderalimentatie te worden bepaald. Op deze behoefte dient het kindgebonden budget in mindering te worden gebracht. Het kan dus van belang zijn te bezien bij welke ouder de kinderen verblijven teneinde een aanspraak op kindgebonden budget te verkrijgen.

 

U ziet uit het bovenstaande, hetgeen niet uitputtend is, dat het nog niet zo eenvoudig is om zelf de alimentatie te berekenen. Er is veel informatie nodig, die met elkaar moet worden gecombineerd.

 

Partneralimentatie

De discussie ten aanzien van de kinderalimentatie is sinds het nieuwe systeem kleiner geworden. Het probleem lijkt zich echter te verplaatsen naar de partneralimentatie. Ten aanzien van partneralimentatie zijn partijen over het algemeen minder genegen dit te voldoen. Over het algemeen wordt de oude partner geacht in het eigen levensonderhoud te voorzien. Indien dit echter niet mogelijk is, hetgeen in veel gevallen inderdaad het geval is ondanks het beargumenteren door de alimentatieplichtige dat dit wel het geval zou moeten zijn, moet de alimentatie worden vastgesteld.

 

De vaststelling van de partneralimentatie geschiedt nog op basis van het ‘oude’ systeem. Het daadwerkelijke inkomen en de daadwerkelijke lasten zijn in deze van  belang. Dit kan tot gevolg hebben dat bijvoorbeeld de woonlasten die ter zake van de partneralimentatie worden meegenomen afwijken van het bedrag dat in het kader van de kinderalimentatie wordt meegenomen. Dit kan afhankelijk van de hoogte van de woonlasten een voor- dan wel nadeel opleveren. Voorts blijft er discussie ontstaan over het meenemen van diverse lasten. Met name bij ondernemers is de discussie gericht op een arbeidsongeschiktheidsverzekering alsmede op het salaris dan wel het inkomen dat in redelijkheid kan worden verdiend. Voorts is de discussie op dit moment meer gericht op het beperken van de duur van de alimentatie. Dit is ingegeven door het ouderwets voorstel.

 

Overig

Het vaststellen van de alimentatie is dus nog steeds lastig. Alhoewel de nieuwe normen helpen bij het vereenvoudigen van de alimentatie blijkt in de praktijk dat door de vele toch nog bestaande discussiepunten de alimentatievaststelling niet zo eenduidig is als was gehoopt. Uit de praktijk blijkt voorts dat partijen de vereenvoudigingen van kinderalimentatie niet als vereenvoudiging opvatten, doch slechts een nieuw systeem dat nog steeds met de nodige vraagtekens wordt benaderd. Diverse in de praktijk ontwikkelde rekensites leiden ook nog steeds niet tot duidelijkheid. De alimentatie dient dan ook nog steeds door een deskundige te worden vastgesteld, zodat u op de hoogte wordt gebracht van alle informatie die bij de berekening van de alimentatie nodig is en ter discussie kan zijn.

 

Wijkt u namelijk af van de wettelijke normen dan dient u dat wel met nadruk te doen en in ieder geval zodanig dat u op de hoogte bent van de voor- en nadelen. Een van de nadelen is immers dat indien u afwijkt van de wettelijke normen een wijziging niet zomaar de wettelijke normen van toepassing doet zijn. Het is dus verstandig u in deze goed te laten voorlichten.

 

Alhoewel de alimentatie vereenvoudigd zou moeten zijn betekent dit in de praktijk echter nog geen feitelijke vereenvoudiging van de vaststelling. Voor meer informatie kunt u bij Daniëlle van Bloemendaal terecht.

 

VBV Advocaten

Angelique Verweij