De Wet Hervorming Kindregelingen per 1 januari 2015

geplaatst op 1 sept 2015
De Wet Hervorming Kindregelingen per 1 januari 2015

Het is inmiddels al weer enkele maanden geleden dat de Wet Hervorming Kindregelingen op 1 januari 2015 van kracht is gegaan. Met deze wet is het aantal kindregelingen verminderd en is de ‘alleenstaande ouderkop’ in het leven geroepen.

Wat is er veranderd?
Door de inwerkingtreding van de Wet Hervorming Kindregelingen is het aantal kindregelingen van 11 naar 4 teruggebracht. Zo zijn de ‘alleenstaande oudertoeslag in de bijstand’ en de ‘alleenstaande ouderkorting’ komen te vervallen en is de aftrekpost
‘levensonderhoud kinderen’ afgeschaft.  Het kindgebonden budget, de kinderbijslag, de kinderopvangtoeslag en de combinatiekorting zijn blijven bestaan. Vanaf 1 januari 2015 kunnen alleenstaande ouders, die een kindgebonden budget ontvangen, tevens aanspraak maken op een verhoging van het kindgebonden budget met de ‘alleenstaande ouderkop’.

De introductie van de ‘alleenstaande ouderkop’
Alleenstaande ouders die geen toeslagpartner hebben in de zin van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen kunnen aanspraak maken op de ‘alleenstaande ouderkop’. Per 1 januari 2015 is het kindgebonden budget door de ‘alleenstaande ouderkop’  verhoogd met maximaal € 3.050,- per jaar. De ‘alleenstaande ouderkop’ dient in mindering te worden gebracht op de behoefte van het kind. Het resterende bedrag dient naar rato van draagkracht door beide ouders te worden voldaan.  De wijziging in de hoogte van het kindgebondenbudget en derhalve de doorwerking daarvan in de behoefte doet de vraag rijzen welke gevolgen dit heeft voor de bestaande alimentatieverplichting.

Fiscaal voordeel kinderalimentatie is vervallen
Zoals zojuist al even kort genoemd is de aftrekpost ‘levensonderhoud kinderen’ per 1 januari 2015 afgeschaft waardoor de betaalde kinderalimentatie geen fiscaal voordeel meer oplevert. Voor 1 januari 2015 had de alimentatiebetaler, die alimentatie betaalde voor zijn of haar kind van maximaal 18 jaar oud,  recht op een fiscaal voordeel wanneer er € 139,00 of meer per kind per maand werd betaald. De te betalen kinderalimentatie kon in de aangifte inkomstenbelasting als persoonlijke aftrekpost worden opgevoerd. Dit fiscale voordeel kon, afhankelijk van het inkomen, oplopen tot maximaal € 603,- per jaar. Bij de vaststelling van de hoogte van de alimentatie werd voor 1 januari 2015 nog rekening gehouden met het fiscale voordeel dat door de ouder genoten werd. Nu er met dit fiscale voordeel geen rekening meer wordt gehouden bij de vaststelling van de alimentatie, maar de draagkracht is verminderd door dit fiscale voordeel, rijst de vraag welke gevolgen dit heeft voor de bestaande verplichtingen ten opzichte van het kind.

Welke gevolgen kunnen deze wijzigingen hebben voor de kinderalimentatie?
Bovengenoemde wijzigingen hebben zowel betrekking op de behoefte van het kind als op de draagkracht van de ouders, welke beide van belang zijn voor de vaststelling van de kinderalimentatie. De bovengenoemde ‘alleenstaande ouderkop’ heeft betrekking op de behoefte van het kind. De verhoging van het kindgebonden budget met maximaal € 3.050-, per jaar dient in mindering gebracht te worden op de kosten van het kind. Het resterende bedrag dient naar rato van draagkracht door beide ouders te worden voldaan. Indien de verhoging van het kindgebonden budget tot gevolg heeft dat het kind wordt voorzien in zijn behoefte dan is er geen grond meer voor de betaling van de kinderalimentatie. Daar waar enerzijds in de behoefte van het kind kan worden voorzien door de ‘alleenstaande ouderkop’ wordt de draagkracht van de alimentatieplichtige ouder anderzijds verminderd nu er geen fiscaal voordeel meer verkregen kan worden uit de te betalen alimentatie. De gewijzigde behoefte en draagkracht kunnen van invloed zijn op de hoogte van de te betalen alimentatie.

Heeft u vragen over bovengenoemde wijzigingen of wilt u weten welke gevolgen de wijzigingen voor uw situatie hebben, neemt u dan gerust contact op met Daniëlle van Bloemendaal, partner bij VBV Advocaten.
Telefoonnummer: 0341 – 760 510

VBV Advocaten

Angelique Verweij