De AOW'er moet als eerste bij collectief ontslag vertrekken

geplaatst op 1 apr 2014

Het Ontslagbesluit wijzigt: de AOW'er moet als eerste bij collectief ontslag vertrekken

 

Als er sprake is van een bedrijfseconomisch of bedrijfsorganisatorisch ontslag dient een werkgever de UWV-regels te volgen. Deze zijn neergelegd in de Beleidsregels Ontslagtaak UWV. 

Eerder gold alleen het anciënniteitsbeginsel, ook wel bekend onder 'first in, first out' (fifo). Met andere woorden, de werknemer die als laatste in dienst iss getreden, komt het eerst voor ontslag in aanmerking.

Deze regel kon er in de praktijk voor zorgen dat er een scheefgroei in het personeelsbestand ontstond. De 'oudere' werknemers konden door hun veelal langere dienstverbanden niet ontslagen worden waardoor de jonge aanwas in een bedrijf onvoldoende kans kreeg. Op dat moment is een tweede beginsel ingevoerd: het afspiegelingsbeginsel.

 

Het afspiegelingsbeginsel wordt toegepast per categorie uitwisselbare functies van de bedrijfsvestiging op basis van de leeftijdsopbouw binnen de betreffende categorie uitwisselbare functies.

 

Werknemers worden dus voor soortgelijke functies in leeftijdsgroepen ingedeeld. Het gaat om de volgende leeftijdsgroepen:
15 tot 25 jaar;
25 tot 35 jaar;
35 tot 45 jaar;
45 tot 55 jaar;
55 jaar en ouder.

De verdeling van de ontslagen over de leeftijdsgroepen dient op een zodanige wijze plaats te vinden dat de leeftijdsopbouw binnen de categorie uitwisselbare functies vóór en ná de inkrimping verhoudingsgewijs zoveel mogelijk gelijk blijft. Vervolgens wordt binnen elke leeftijdsgroep de werknemer met het kortste dienstverband als eerste voor ontslag voorgedragen (fifo).

 

Per 1 april 2014 wijzigen de regels voor dit collectieve ontslag

 

De AOW-gerechtigde werknemer valt in de groep met werknemers in de groep van 55+. Vanaf nu zal bij een ontslagprocedure gelden dat, ook al is de jongere werknemer korter in dienst, de werknemer die al recht heeft op een AOW-uitkering toch als eerst voor ontslag in aanmerking komt. Als er meerdere werknemers met een AOW-uitkering zijn, dan geldt de fifo-regel.

Reden voor deze wijziging is, dat het ongewenst is als bijvoorbeeld een 58-jarige werknemer plaats maakt voor een AOW-gerechtigde werknemer, omdat die jongere werknemer voor zijn inkomen is aangewezen op zijn werk.  

 

De wijziging gaat 1 april 2014 in en geldt voor ontslagaanvragen ingediend vanaf deze datum. 


Voor meer informatie:

Angelique Verweij

a.verweij@vbvadvocaten.nl


 

VBV Advocaten

Angelique Verweij