Corona en vakantie van werknemers: meest gestelde vragen

geplaatst op 29 apr 2020
Al eerder schreven wij over het coronavirus (Vragen en antwoorden voor werkgever en werknemer #coronavirus) en over de Annulering van pakketreizen door reisorganisaties. Niet vergeten moet worden dat werknemers voor deze geannuleerde vakanties, ook al vakantiedagen hebben opgenomen. Mogen werknemers deze vakantiedagen intrekken of verschuiven naar een later tijdstip vanwege de geannuleerde vakantie? Bijvoorbeeld om te wachten tot het moment dat men wél weer naar een zonnige bestemming kan afreizen? Dit soort vragen krijgen wij als advocaten vaak de laatste tijd. Om die reden geven wij in dit artikel antwoord op de meest gestelde vragen rondom vakantie(dagen) van werknemers.

Mag een werknemer vastgestelde vakantiedagen intrekken of verschuiven vanwege een geannuleerde vakantie?

De hoofdregel is dat vakantie(dagen) worden vastgesteld overeenkomstig de wensen van de werknemer. Dit is expliciet in de wet vastgelegd. De mogelijkheid voor een werknemer om een reeds vastgestelde vakantie in te trekken is daarentegen niet wettelijk geregeld. Echter moet een door de werkgever goedgekeurde opname van vakantiedagen, gezien worden als gemaakte afspraak die niet mag worden ingetrokken of verschoven door de werknemer, althans niet zonder daarover afspraken te maken met de werkgever. Dit kan anders zijn als de weigering door de werkgever om aan een intrekking of verschuiving gehoor te geven, in strijd is met het beginsel van goed werkgeverschap, hetgeen een open norm betreft. Hier zal echter niet snel sprake van zijn. Zeker aangezien veel werkgevers nu de omzet zien dalen, er weinig werk is en veel werkgevers al gebruik moeten maken van de noodmaatregelen van de overheid. Ook zullen intrekkingen van vakantiedagen door werknemers, een stuwmeer aan vakantiedagen als gevolg hebben. Indien alle werknemers in een later stadium alsnog massaal op vakantie gaan in een kort tijdsbestek, zullen werkgevers hierdoor (rooster technisch) in de problemen komen. Bovendien is het, ook bij een geannuleerde pakketreis, toch nog mogelijk is voor de werknemer om thuis te recupereren c.q. ontspannen.Mogen werkgevers het opnemen van vakantiedagen verplichten?


Nee, in beginsel niet. Dit aangezien, zoals benoemd, de hoofdregel is dat vakantiedagen worden vastgesteld aan de hand van de wensen van de werknemer. De uitzondering op deze hoofdregel is voor zover over de eenzijdige vaststelling van vakantiedagen door de werkgever al iets is geregeld in de cao of schriftelijke arbeidsovereenkomst. Hierin kan staan dat de werkgever bevoegd is om (een aantal) vakantiedagen toe te wijzen, hetgeen dus ook in deze tijd gedaan kan worden, mits dit tijdig gedaan wordt.

N.B. Hebben werkgevers te weinig werk voorhanden door het coronavirus, dan kan de werkgever eventueel een beroep doen op de door de overheid in het leven geroepen NOW-regeling. Dit is een betere oplossing voor omzetdaling en liquiditeitsproblemen dan het toewijzen van een beperkt aantal vakantiedagen.

Mogen vastgestelde vakantiedagen door de werkgever worden gewijzigd of ingetrokken?

In principe niet, behalve als de werkgever hiervoor gewichtige redenen heeft en hierover overleg heeft gevoerd met de werknemer. Te denken valt aan onverwachte drukte, zoals nu in de zorg het geval is. Wel dient de werkgever in dit geval de schade die de werknemer lijdt als gevolg van deze intrekking of wijziging, zoals annuleringskosten, te vergoeden.

Mag het vakantiegeld later worden uitbetaald gelet op liquiditeitsproblemen?

Voor de uitbetaling van het vakantiegeld zijn er veelal afspraken gemaakt. Meestal in die zin dat het opgebouwde vakantiegeld in de maand juni (art. 17 WMM) uitgekeerd wordt aan de werknemer. Deze afspraak dient dan ook nagekomen te worden, anders is de wettelijke verhoging zoals omschreven in art. 7:625 BW en zelfs ook de wettelijke rente verschuldigd. Eventuele liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis is geen geldige reden om hiervan als werkgever af te wijken. Wel is het mogelijk om onderling nadere afspraken te maken. Bijvoorbeeld door af te spreken dat het vakantiegeld eenmalig later óf in termijnen voldaan wordt. 

Conclusie

De wet- en regelgeving uit het Burgerlijk Wetboek heeft geen rekening gehouden met een crisissituatie waarin wij ons nu bevinden. Hoewel sommige regels (intrekking vakantie, verplicht opnemen van vakantie etc.) vrij zwart-wit ogen, raden wij werknemers en werkgevers aan om in gesprek te blijven en zo nodig overleg te voeren. Immers is het van cruciaal belang dat bedrijven en daarmee de werkgelegenheid blijven voortbestaan en werknemers tegelijkertijd voldoende gelegenheid krijgen om te recupereren. Mede ter voorkoming van gezondheidsproblemen en (langdurige) uitval. Daar is ook de werkgever niet bij gebaat.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, neemt u dan gerust contact met een van onze arbeidsrechtadvocaten van ons kantoor op.

Angelique Verweij en Wesley Sallé
tel. 0341-760510
a.verweij@vbvadvocaten.nl of w.salle@vbvadvocaten.nl

Bronnen: UWV en Rijksoverheid

VBV Advocaten

Angelique Verweij