Klachtenregeling

VBV Advocaten streeft naar een hoog niveau van dienstverlening voor haar cliënten. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Indien u bezwaren heeft, verzoeken wij u deze eerst voor te leggen aan onze eigen advocaat. Onze advocaat zal in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het ontstane probleem proberen te vinden.

Klachtenfunctionaris

Indien u met de advocaat niet tot een bevredigende oplossing komt, verzoeken wij uw klacht schriftelijk voor te leggen aan mevrouw mr. D. Van Bloemendaal of mevrouw mr. A.J. Verweij. Beide advocaten zijn klachtenfunctionaris. Zij vertellen u wat de procedure is en voorzien u van de benodigde documenten.

Schriftelijk indienen en antwoorden

Bij ontvangst van de schriftelijk klacht onderzoekt de klachtenfunctionaris de zaak nader. U ontvangt binnen 14 dagen een antwoord. Indien het niet mogelijk is u binnen 14 dagen een inhoudelijk antwoord te geven, informeren wij u over de termijn waarbinnen u onze inhoudelijk reactie tegemoet kunt zien. Volgens onze interne klachtenregeling dient elke klacht binnen zes weken te worden afgehandeld. U wordt altijd schriftelijk over de oplossing geïnformeerd.

Onbevredigend resultaat

Mocht het overleg met de klachtenfunctionaris in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden, kunt u bij de Geschillencommissie Advocatuur een klacht indienen. Het indienen van een klacht kan pas nadat u uw bezwaren eerst aan ons kantoor heeft voorgelegd. Deze weg staat ook voor u open wanneer ons kantoor niet binnen zes weken na het indienen van uw bezwaar schriftelijk op uw klacht heeft gereageerd.

Geschillencommissie Advocatuur

Ons kantoor is bij de Geschillencommissie Advocatuur aangesloten. Deze geschillencommissie bestaat sinds 1 juni 1999 en valt onder Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC). Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken valt samen met Stichting Geschillencommissie Beroep en Bedrijf (SGB) weer onder De Geschillencommissie in Den Haag.

Uitspraak Geschillencommissie Advocatuur

U kunt uw klacht tot uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke afhandeling door ons advocatenkantoor bij de Geschillencommissie Advocatuur indienen. De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak in de vorm van een arbitraal vonnis ten behoeve van zakelijke cliënten. Indien het geschil door een particuliere cliënt wordt aangebracht, is de uitspraak in de vorm van een bindend advies.

Schadevergoeding

De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Wanneer u vindt dat u recht heeft op een schadevergoeding, is de Geschillencommissie Advocatuur bevoegd te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal
€ 10.000,-. Hogere schadeclaims kunt u alleen aan de Geschillencommissie Advocatuur voorleggen wanneer u de hoogte van de claim uitdrukkelijk beperkt tot maximaal
€ 10.000,-, waarbij u schriftelijk afstand doet van het meerdere.

VBV Advocatenkantoor kan zelf onbetaalde declaraties ter incasso aan de Geschillencommissie Advocatuur voorleggen. Wij hebben echter ook de bevoegdheid de gewone rechter in te schakelen.

Reglement Geschillencommissie Advocatuur

De Geschillencommissie Advocatuur behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Het reglement geldt op het moment dat u de klacht bij de Geschillencommissie Advocatuur indient. U kunt het reglement daar ook opvragen. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is hoger beroep niet mogelijk.

Secretaris Geschillencommissie Advocatuur, Bordewijklaan 46 (2e etage), 2591 XR  DEN HAAG. Postbus 90600, 2509 LP  DEN HAAG. Telefoonnummer: 070 – 310 53 10.

VBV Advocaten

Angelique Verweij